We’re Hiring!

Timetable Strategy Manager

Here at Transport for Wales we are preparing for the future. We will be building new stations, introducing new trains, and transforming the rail network across Wales and the Borders. This brings opportunity – for Wales’ economy, and for you.

Our vision is to create a world-class railway that will enable Wales to prosper for generations to come. But achieving this depends on the quality of our 2600+ people and the environment we create to enable them to succeed.

The role of Timetable Strategy Manager will be to manage all strategic timetable modelling work, rolling stock and traincrew diagramming work to deliver the long-term plan, ensuring cost effective and efficient use of rolling stock at all times.

You will be responsible for ensuring that future timetables are modelled and robustly deliverable with the resource available, provide guidance to the rolling stock and traincrew teams on resource levels required.

We are looking for someone with excellent analytical and planning skills, who has proven track record of delivering objectives and results. You will have sound knowledge of railway operations practice and demonstrate excellent communication skills, with the ability to communicate and build positive relationships with multiple stakeholders across the business.

To find out more information on the role, please visit our website www.comeaboard.co.uk.

 

Swydd ar gael!

Rheolwr Strategaeth Amserlen

Yma yn Trafnidiaeth Cymru rydyn ni’n paratoi ar gyfer y dyfodol. Byddwn yn adeiladu gorsafoedd newydd, yn cyflwyno trenau newydd, ac yn trawsnewid y rhwydwaith rheilffyrdd ledled Cymru a’r Gororau. Daw hyn â chyfle – i economi Cymru, ac i chi.

Ein gweledigaeth yw creu rheilffordd o’r radd flaenaf a fydd yn galluogi Cymru i ffynnu am genedlaethau i ddod. Ond mae cyflawni hyn yn dibynnu ar ansawdd ein 2600+ o bobl a’r amgylchedd rydyn ni’n ei greu i’w galluogi nhw i lwyddo.

Rôl y Rheolwr Strategaeth Amserlen fydd rheoli’r holl waith modelu amserlenni strategol, gwaith rhaglennu cerbydau a chriwiau trenau i gyflawni’r cynllun hirdymor, gan sicrhau bod cerbydau’n cael eu defnyddio’n effeithlon ac yn gost-effeithiol bob amser.

Byddwch yn gyfrifol am sicrhau bod amserlenni’r dyfodol yn cael eu modelu a bod modd eu cyflawni’n gadarn gyda’r adnoddau sydd ar gael, gan roi arweiniad i’r timau cerbydau a chriwiau trenau ar lefelau’r adnoddau sydd eu hangen.

Rydyn ni’n chwilio am rywun sydd â sgiliau dadansoddi a chynllunio rhagorol, sydd â hanes llwyddiannus o gyflawni amcanion a chanlyniadau. Bydd gennych wybodaeth gadarn am arferion gweithrediadau rheilffyrdd a sgiliau cyfathrebu rhagorol, gyda’r gallu i gyfathrebu a meithrin perthynas gadarnhaol â nifer o randdeiliaid ar draws y busnes.

I gael rhagor o wybodaeth am y rôl, ewch i’n gwefan www.comeaboard.co.uk.